ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ มทร.ศรีวิชัย

Advisor Information System

อาจารย์ประจำและอาจารย์จ้างสอนรายเดือน
ลงชื่อเข้าใช้งานด้วยรหัส e-Passport
*หากลืมรหัส e-Passport แจ้งลืมรหัสผ่านได้ที่
http://epassport.rmutsv.ac.th

อาจารย์จ้างสอนรายชั่วโมงและอาจารย์ชาวต่างประเทศ
ลงชื่อเข้าใช้งานด้วยหมายเลขบัตรประชาชน

หากมีปัญหาการใช้งานระบบ
ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

074-317100 ต่อ 1171 หรือ 074-317140
IP Phone : 4100 , 4101

สำหรับเจ้าหน้าที่


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย